Konkurs na mural Iness Hotel

Zmaluj coś dla Łodzi na urodziny

„Ex navicula navis”, czyli z łódeczki łódź.  W ciągu 600 lat Łódź rozwinęła się z małej osady do jednej z największych aglomeracji  w Polsce.
Dzisiaj to Ty możesz wypłynąć na szerokie wody i zaprezentować się światu. Pokaż swój talent mieszkańcom Łodzi oraz gościom i turystom, którzy przyjeżdżają do miasta.

Ogłaszamy konkurs na projekt i wykonanie muralu pt.

„Łódź – zawsze blisko”

na jednej ze ścian Hotelu Iness w Łodzi.

Zasady konkursu są naprawdę proste – musisz czuć i umieć pokazać, że Łódź jest naprawdę blisko. To tutaj, jak do Ziemi Obiecanej, ściągali ludzie z wielu zakątków Polski. To tutaj wiodły najważniejsze szlaki handlowe i kulturowe.

Bo Łódź zawsze była blisko.

Blisko  innych miast, ale przede wszystkim blisko ludzi – tych, którzy tu mieszkają, i tych, którzy przyjeżdżają tu odpocząć czy załatwić sprawy biznesowe.

ZASADY KONKURSU

Organizator konkursu:
Iness Hotel Sp. z o.o. w Łodzi, ul. Wróblewskiego 19/23

Przedmiot konkursu:

 • Projekt i wykonanie muralu na ścianie Hotelu Iness. Jest to ściana południowa (szczytowa) budynku hotelowego, zlokalizowana naprzeciwko wjazdu na teren hotelu.

Tematyka muralu:

Łódź – zawsze blisko

Opis i wytyczne:

Praca powinna nawiązywać do centralnego położenia miasta w Polsce oraz mieć kontekst historyczny  – Łodzi jako miasta-ziemi obiecanej, do której przez lata zmierzali ludzie z różnych stron, reprezentujący różne kultury.

Warunki wykonania:

 • Rozmiar ściany: (szerokość x wysokość) 7 m. na 11,5 m , przy czym mural musi pokryć całą powierzchnię ściany. Dopuszczalny margines od krawędzi to 50 cm.
 • Hasło „Łódź – zawsze blisko” nie musi (ale może) znajdować się na muralu.
 • Mural powinien uwzględniać charakter przestrzeni i kontekst architektoniczny otoczenia.
 • Mural powinien być zaprojektowany na potrzeby niniejszego konkursu tzn. musi być unikatowy, nie może powielać innych prac

Kryteria oceny:

 • oryginalność projektu,
 • wrażenia estetyczne i poziom artystyczny,
 • zgodność z założeniami i celem konkursu,
 • sposób nawiązania do urodzin 600-lecia Łodzi,
 • sposób nawiązania do tematu konkursu,
 • doświadczenie uczestnika i jego portfolio (nie jest to warunek wykluczający).

Nagroda:
Laureat wyłoniony przez Kapitułę Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2000 złotych (słownie: dwa tysiące złotych) oraz wykona Mural na udostępnionej ścianie. Z tytułu ukończenia Muralu przysługiwać będzie Twórcy nagroda dodatkowa w wysokości 3000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych).

Organizator pokrywa na zasadach określonych w Regulaminie i umowie koszty wykonania (np. farby i inne materiały) przedstawione w kosztorysie, który stanowi załącznik do Projektu.

Zgłoszenia:
Udział w konkursie jest bezpłatny. Każdy uczestnik składa jeden projekt w plikach w jednym z następujących formatów graficznych: JPEG/PNG/PDF.

Do każdego zgłoszenia uczestnik dołącza swoje portfolio potwierdzające doświadczenie w podobnych projektach/konkursach oraz kosztorys materiałowy wykonania muralu. Kosztorys ma charakter poglądowy dla Zamawiającego i nie będzie obciążał w żaden sposób Wykonawcy.

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail:marketing@inesshotel.pl do dnia 26 maja 2023 r. w tytule wpisując:
„Konkurs Łódź Zawsze Blisko”.

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT MURALU
„ŁÓDŹ – ZAWSZE BLISKO”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ HOTEL INESS W ŁODZI

 1. Organizatorem konkursu jest Iness Hotel Sp. z o.o., Łódź, ul. Wróblewskiego 19/23, zwany dalej Organizatorem.
 2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu muralu (wielkoformatowego malowidła ściennego) i jego wykonanie. Mural ma nawiązywać do 600-lecie miasta Łodzi oraz do hasła „Łódź – zawsze blisko”.
 3. Uczestnik, którego projekt został wybrany, automatycznie otrzymuje prawo wykonania muralu, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i umowy, która zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu.
 4. Konkurs ma charakter otwarty.
 5. Projekt muralu musi być oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby konkursu.
 6. Konkurs jest jednoetapowy, a zgłoszenie projektu jest bezpłatne.
 7. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

  Postępowanie konkursowe

 1. Warunkiem koniecznym i wystarczającym do wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie do Organizatora droga elektroniczną:
 2. Pracy konkursowej – projektu muralu;
 3. Formularza z danymi osobowymi Uczestnika wraz z oświadczeniem o prawach autorskich i zgodą na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu;
 4. w przypadku uczestników nieletnich – także oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów Uczestnika, dotyczącego przetwarzania danych osobowych Uczestnika nieletniego;
 5. portfolio dokumentującego inne prace i doświadczenie Uczestnika;
 6. planowanego kosztorysu prac uwzględniającego farby i inne materiały niezbędne do wykonania muralu, z tym zastrzeżeniem, iż Uczestnik przy doborze farb i materiałów obowiązany jest wziąć pod uwagę sposób ekspozycji Muralu celem zapewnienia jego trwałości.
 7. Prace konkursowe wraz z wymaganymi dokumentami (kosztorys wykonania, portfolio uczestnika) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: marketing@inesshotel.pl z tytułem „Konkurs Łódź Zawsze Blisko”.
 8. Projekty należy składać w formie elektronicznej w formacie JPEG/PNG/PDF, przy czym dane techniczne pliku (np. rozdzielczość) muszą pozwalać na jego wykorzystanie przy realizacji Muralu.
 9. Prace można przesyłać w terminie do dnia 26.05.2023 r.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość doręczenia prac konkursowych.
 11. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę projektów; każdy zgłoszony projekt będzie stanowić odrębną pracę konkursową.
 12. Członkowie Jury, ich krewni i powinowaci nie mogą brać udziału w konkursie.
 13. Praca konkursowa zostanie odrzucona, jeżeli:
 • zostanie nadesłana po dacie zamknięcia konkursu;
 • nie spełni wymogów Regulaminu konkursu;
 • projekt zgłoszony jako praca konkursowa w niniejszym konkursie był już uprzednio nagradzany lub realizowany.
 1. Oceny przedstawionych projektów i wyłonienia Laureata nagrody głównej dokona Kapituła Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 2.06.2023 r. Laureat konkursu zostanie poinformowany o wyborze jego Projektu  drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 3. Organizator konkursu dopuszcza możliwość ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu, przy współpracy z Laureatem konkursu, z poszanowaniem oryginalnej formy projektu. Organizator konkursu dopuszcza również możliwość negocjowania kosztorysu, w tym rodzaju materiałów przedstawionych w kosztorysie. W przypadku braku zgody Laureata konkursu na proponowane zmiany Organizator jest uprawniony do uchylenia decyzji o wyborze i dokonania wyboru innego Uczestnika Konkursu.
 4. Decyzja Jury konkursowego jest ostateczna.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

Kryteria konkursowe

Przy ocenie prac konkursowych, Jury konkursowe będzie brało pod uwagę następujące kryteria:

 • oryginalność projektu,
 • wrażenia estetyczne i poziom artystyczny,
 • zgodność z założeniami i celem konkursu,
 • sposób nawiązania do urodzin 600-lecia Łodzi,
 • sposób nawiązania do tematu konkursu,
 • doświadczenie uczestnika i jego portfolio.

Nagrody

 1. Laureat konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) oraz dodatkową nagrodę w wysokości 3.000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych) po wykonaniu Muralu przez Twórcę.
 2. Organizator przewiduje dodatkową nagrodę pieniężną o wartości odpowiadającej podatkowi należnemu od łącznej wartości nagród otrzymanych przez danego zwycięzcę, która zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 PDOF zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego i odprowadzona do właściwego Urzędu Skarbowego.
 3. W razie zrzeczenia się Nagrody lub nieodebrania jej przez Laureata nie ma możliwości przeniesienia tej nagrody na osobę trzecią a podatek od nagród nie będzie naliczany.
 4. Nagroda zostanie wypłacona po dokonaniu wyboru przez Organizatora i przekazaniu przez laureata podpisanego oświadczenia z numerem konta bankowego, na który zostanie przekazana nagroda, w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 5. Z chwilą zapłaty nagrody, o której mowa w ust. 1 powyżej Laureat przenosi na Organizatora przysługujące mu autorskie prawa majątkowe (w tym autorskie prawo zależne) do Projektu bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili dokonania wyboru polach eksploatacji.
 6. Przeniesienie praw, o których mowa powyżej, następuje na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych a w szczególności:
  1. w zakresie prawa do wykonania Muralu,
  2. w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia Projektu – wytwarzanie dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  3. wprowadzania do obrotu nośników zapisów wszelkiego rodzaju, w tym np. CD, DVD, Blue-ray,
  4. a także publikacji wydawniczych realizowanych na podstawie Projektu lub z jego wykorzystaniem, wszelkie rozpowszechnianie, w tym wprowadzania zapisów Projektu do pamięci komputerów serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i udostępniania ich użytkownikom takich sieci,
  5. publicznego udostępniania Projektu, zarówno odpłatnego, jak i nieodpłatnego, w tym w trakcie prezentacji i konferencji oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i komputerowych lub w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym również z zastosowaniem w tym celu usług interaktywnych.
 7. Laureat upoważnia również Organizatora do rozporządzania oraz korzystania z Projektu, w zakresie wskazanym w ust. 6. Wskazane upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.
 8. Organizator ma prawo do wprowadzania w Dziele dowolnych zmian.
 9. Laureat oświadcza, że Mural będzie wynikiem jego oryginalnej twórczości i nie będzie naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych, jak również, iż osobiste i majątkowe prawa autorskie do Projektu nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich.

Obowiązki Laureata/wykonawcy muralu

 1. Laureat konkursu staje się jednocześnie wykonawcą muralu (Twórcą). Termin wykonania Muralu winien być ustalony z Organizatorem, w treści umowy, przy czym Mural musi powstać nie później niż do dnia 21 czerwca 2023 roku. Za wykonanie Muralu Laureatowi przysługiwać będzie nagroda dodatkowa w wysokości 3.000 złotych.
 2. Zasady oraz terminy dotyczące realizacji muralu zostaną przez Laureata i Organizatora określone w umowie, która zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik do Regulaminu, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty dokonania wyboru Laureata konkursu.
 3. W przypadku niepodpisania przez Laureata umowy w terminie określonym w ust. 12 powyżej, Organizatora ma prawo do dokonania wyboru kolejnej Pracy konkursowej i zawarcia umowy z nowo wybranym Laureatem ww. umowy, zaś w odniesieniu do uprzednio wybranego Laureata albo do zatrzymania projektu albo do uchylenia oświadczenia o wyborze i prawa żądania zwrotu wypłaconej nagrody.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest

 1. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Hotel Iness oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. udzielanie informacji nt. Konkursu, przyjmowanie prac konkursowych, rozpatrywanie skargi i wniosków dotyczących konkursu, itp.

Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie Projektu tj. złożenie Pracy konkursowej do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłoszenie konkursowe projektu powinno być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi, w tym: nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, nie może godzić w uczucia religijne i polityczne osób trzecich czy naruszać praw osób trzecich.
 3. Przekazanie praw autorskich nastąpi na podstawie niniejszego Regulaminu oraz umowy o wykonanie Muralu na rzecz Iness Hotel Sp. z o.o. odrębnie dla Projektu oraz wykonanego Muralu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość przekazania zgłoszenia ze względu na problemy techniczne, związane z urządzeniem, przeglądarką lub łączem internetowym Uczestnika.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach przedstawionych przez Uczestników, jak również nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 7. Niniejszy Regulamin umieszczony jest na stronie internetowej oraz dostępny w siedzibie Organizatora.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
 9. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 10. Informacje związane z konkursem można również uzyskać w Recepcji Hotelu Iness, lub pod telefonem 509 983 121.