Polityka prywatności

Ogólna Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), informuję, iż:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Iness Hotel Sp. z o.o.,
93-578 Łódź, ul. ul. Walerego Wróblewskiego 19/23 wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000934080; NIP 7272853565; REGON 520305903(dalej: „Administrator”).

 1. W sprawach dotyczących realizacji praw w zakresie ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych poprzez tel. 601 506 044, email marketing@inesshotel.pl.
 2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Cele przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania
§  obsługa rezerwacji pokoi hotelowych oraz zapytań dotyczących pozostałych ofertowanych usług;

§  obsługa pobytu Gości hotelowych (rejestracja, płatności, rozpatrywania reklamacji i skarg);

§  obsługa zapytań oraz wycena usług;

§  organizacja konferencji, imprez, wydarzeń, przyjęć;

Niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
§  ustalanie prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, ewidencjonowanie operacji gospodarczych;

§  archiwizacja danych;

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
§  ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami; Uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – uzasadnionym interesem Hotelu jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami Gości hotelowych i/lub osób trzecich;
§  analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej oraz mediów społecznościowych w celu personalizacji oferty oraz optymalizacji korzystania ze strony; Dobrowolnie udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  oraz uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – uzasadnionym interesem Hotelu jest personalizacja oferty oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej Hotelu;
§  prowadzenie działań promocyjnych i marketingowych; Dobrowolnie udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
§  badanie opinii Gości dotyczących oferowanych usług; Dobrowolnie udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  oraz uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – uzasadnionym prawnie interesem Hotelu jest poznanie opinii Gości hotelowych w zakresie świadczonych usług, aby zwiększyć jakość świadczonych usług;
§  zapewnienie bezpieczeństwa Gości oraz ochrony mienia poprzez zastosowanie systemu monitoringu wizyjnego; Uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – uzasadnionym prawnie interesem Hotelu jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrona mienia gości hotelowych oraz osób trzecich.

 

 1. Źródło pozyskania danych

Dane Gości zostały pobrane od dostawcy platform rezerwacji usług hotelarskich oraz od organizatorów grup, organizatorów wydarzeń, eventów, imprez.

 1. Kategorie danych osobowych zbieranych od podmiotów zewnętrznych (partnerów)

Przetwarzane mogą być następujące kategorie danych osobowych Gości hotelowych: dane identyfikacyjne, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, data pobytu, liczba noclegów, cel pobytu, liczba i wiek dzieci, dane z karty kredytowej, debetowej (numer, kod CVC, data ważności, dane właściciela karty), treść wiadomości, status rezerwacji.

 1. Odbiorcy danych

Dane osobowe Gości hotelowych mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. dostawcom platform rezerwacji usług hotelarskich, firmom informatycznym, hostingowym, prawniczym, zajmującym się ochroną danych osobowych, oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom publicznym.

 1. Okres przechowywania danych
 • okres trwania umowy — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • okres 6 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
 • okres 5 lat od końca roku kalendarzowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych;
 • do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec danych osobowych przetwarzanych w oparciu o uzasadniony interes Administratora;
 • do czasu ustania celu przetwarzania lub wycofania zgody;
 • w systemie monitoringu wizyjnego do3 miesięcy.
 1. Prawo osób, których dane dotyczą:
 • dostęp do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • usunięcie danych osobowych z zastrzeżeniem i prawo do usunięcia nie będzie miało zastosowania w następujących sytuacjach:
 1. w przypadku konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 2. gdy dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
 • prawo do wycofania zgody jeśli dane przetwarzane są na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, Gość hottelowy ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych zasady jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania w niektórych sytuacjach może uniemożliwić skorzystania z usług Hotelu.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Hotel nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie, chyba że Gość hotelowy wyrazi na takie przetwarzanie dobrowolne zgodę.

 1. Transfer danych poza obszar EOG

Dane osobowe zamieszczone na fanpage’u Facebook prowadzonym przez Administratora mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych. W takiej sytuacji współadministratorem danych będzie firma Facebook Ireland Limited
(4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia). Podstawą prawną transferu danych jest art. 46 ust. 2 lit d RODO tj. standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. Szczegóły oświadczeń współadministratorów są dostępne na stronie internetowej Hotelu.

 1. Polityka plików cookies

Administrator stosuje stronie internetowej pliki cookies tj. niewielkie informacje tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika.

Poniżej przedstawiamy rodzaje plików cookies jakie wykorzystuje strona internetowa www.inesshotel.pl :

 • Funkcjonalne – pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania naszej strony;
 • Pliki cookies analityczne umożliwiające pozyskiwanie i dalsze przetwarzanie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania oferty.
 • Pliki cookies marketingowe, reklamowe – umożliwiające dostosowanie komunikatów marketingowych odpowiadających zainteresowaniom użytkownika, obejmujących usługi świadczone przez Administratora i podmiotów trzecich.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies z własnego urządzenia  korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.

Usunięcie plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na niniejszej stronie internetowej.